Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Det nye regeringsgrundlag okt 2011 - Oversigt over mulige forbedringer

Århus. Indrykket den 15. marts 2019 af Leif Randeris

 

11.11.2011
Regeringsgrundlaget indeholder forbedringer og sletning af noget af det mest urimelige af Danmarks nuværende udlændingelove.
Vedtagelsen sker i januar 2012.

Men – alt tager tid. Arbejdsgangen for ændringen bliver nok således. Der skal nedsættes embedsmandsudvalg, der skal finde frem til de konkrete ændringer. Så skal de forelægges de tre regeringspartier og Enhedslisten. Så tilbage og forelægges igen. Herefter bearbejdes af embedsmænd og forelægges fagministrene og formændene i de samme partier. Herefter udvalgsbehandling i Folketinget. Så er der en høringsfase af organisationerne i DK - også Indvandrerrådgivningen. Endelig forelæggelse 1. gang i Folketinget.
Altså månedsvis af arbejde og ventetid inden ændringerne er en realitet.

Det er den nye regerings hensigt med nedlæggelsen af Integrationsministeriet (ressortområder overføres til andre ministerier) og lempelser på udlændingeområdet, at både symbolsk og konkret gøre op med den strammerpolitik, der blev VKO's varemærke gennem ti år ved magten http://www.information.dk/281036 Det meste af udlændingeområdet overføres til Justitsministeriet, hvorimod den såkaldte integrationsdel overføres til Socialministeriet.

Ny balance i integrations-og udlændingepolitikken, nemlig balance mellem rettigheder www.handbagsjust.com og pligter. Hvor vidtrækkende ændringerne bliver, kan vel måles på, at den nye regering ikke vil slette den helt urimelige 24 års regel for familiesammenføring, ikke slette den helt urimelige forbud mod fætter og kusine ægteskaber, ikke slette praksis om nægtelse af familiesammenføring ”Tyrkerfælden”, man ønsker kun at nedsætte tilknytningskravet på 28 år til 26 år. Der nævnes intet om ændring af den ulovlige overadministration af EU-reglerne for ”familiesammenføring” (se www.den-svenske-model.dk) Yderlig er der forsat svær og tidsbegrænset adgang til humanitær opholdstilladelse. Men man kan derimod konstatere, at regeringen vil lempe noget, bl.a. omøkonomisk garantistillelse og om prøver, og om varighed af ustøttet ophold som statsborgerskabsforudsætning. Flygtninge skal i mindre grad spærres inde i asylcentre. Ikke sådan at man nu vil lade torturinvaliderede flygtningen få statsborgerskab. Der er vel grænser for blødsødenheden! Der er række andre områder, hvor det lader til, at regeringen og Enhedslisten vil lempe Udlændingeloven og praksis. Kan ses nedenfor.

STATSMINISTERIET HAR LIGE OFFENTLIGGJORT LOVKATALOGET FOR 2012.
HER BEKENDTGØRES DET, AT UDLÆNDINGELOVEN VIL BLIVE FORLAGT FOLKETINGER I FEBRUAR, FORMODENTLIG SIDST I FEBRUAR.
DEN REVIDEREDE UDLÆNDINGELOV FÅR RETSVIRKSNING FRA 1 JULI 2012.
Du skal følge dette link for at få Regeringens forslag til den såkaldte nye normaliserede udlændingelov http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/uui/bilag/61/1063832.pdf

Alt overvejende vil være, at de kommende nye ministre udskifter cheferne i udlændingeservice og integrationsministeriet, der skal have med udlændingelovene at gøre. At man får ændret virksomhedskulturen, der alt overvejende i alt sagsbehandling hidtil har fokuseret på subjektiv sagsbehandling for at kunne give afslag.
Leif randeris


OVERSIGT af Bente Bondebjerg - Dansk Flygtningehjælp.
• Der skal skabes ny balance mellem rettigheder og pligter, hvor integration prioriteres over eksklusion. De, der vil være en del af Danmark, skal ikke hele tiden mødes af nye urimelige krav.
• Regeringen vil sætte ind med en integrationsreform i forhold til grupper, der har det svært, herunder afskaffe de lave ydelser
• Ny tilgang til udlændinges ophold: Praksis skal være gennemsigtig og forudsigelig; ansøgere skal mødes med ordentlighed og respekt; regeringen vil undgå hyppige regelændringer
• Regeringen ønsker en mere human tilgang i asylpolitikken
• Regeringsgrundlaget har flere områder, hvor der tilkendegives ønske om bedre efterlevelse af principper i internationale konventioner

Familiesammenføring
• Der skal oprettes et uafhængigt klagenævn i forhold til afgørelser om familiesammenføring, dvs. at der også kommer en uafhængig vurdering af flygtninges dispensation fra kravene. Begrundelse: større retssikkerhed.
• Tilknytningskravet føres tilbage til reglen før ægtefællereformen (lovændring 2011), dvs. parret skal samlet have ”større” tilknytning, hvor nugældende regler siger ”væsentlig større”
• Det nugældende pointsystem skal afskaffes (pointkravene til ansøger, dvs. den udenlandske ægtefælle)
• Indvandringsprøven skal afskaffes
• Ansøger skal efter familiesammenføringen og ankomsten til Danmark modtage danskundervisning og bestå en danskprøve
• Ansøgningsgebyrerne skal fjernes
• Den forhøjede garantistillelse på 100.000 kr. skal sænkes til 50.000 kr.
• Reglerne om familiesammenføring for børn skal revideres. Begrundelse: eksempler på at børn kommer i klemme.
• Efter norsk forbillede skal der indføres en ret til fortsat opholdstilladelse for personer, der er udsat for vold i hjemmet. Begrundelse: I den nuværende ordning kan kvinder kun hvis ganske særlige grunde taler for det få fortsat ophold.

Flygtninge
• Overskrift: flygtninge skal behandles værdigt
• Der bliver ikke ændring i kriterierne for asyl
• Asylansøgere skal have mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene efter ½ år. Gælder også afviste asylansøgere, som har samarbejdet om hjemsendelsesforanstaltninger.
• Flygtningenævnets sammensætning skal ændres. Nævnet udvides med 2 medlemmer: et fra Udenrigsministeriet og et fra Dansk Flygtningehjælp. Begrundelse: At tilføre nævnet mere viden for at forbedre sagsbehandlingen.
• Kvoteflygtninge: Kriterierne for udvælgelse skal ændres, dvs. at kvoteflygtninge skal have have lige mulighed for at komme til Danmark uanset integrationsparathed. Regeringen vil ikke ændre på antallet.
• Børn: Regeringen vil undersøge om udlændingeloven på bedst mulig måde er i overensstemmelse med Børnekonventionen, og hvad der skal til for at principperne efterleves bedre.

At many internet vendors, you will come across accurate of swiss breitling replica watches.For financial causes a lot of people these days select discount fake celine bags. For these kinds of style, buy replica piaget watches prove to be a deserving investment decision.Alter your cheap replica lv handbags daily like your gown to match the color and appear stylish.Exploration is extremely important, with regards to locating a very best retailer of high quality swiss replica watches.

Integration
• Der skal ske en integrationsreform, hvor nye analyser af problemerne dikterer nye løsninger, og hvor løsninger rækker ud over regulering af hvilke og hvor mange udlændinge, der kommer til Danmark
• Indsatsen skal have klare mål. Regeringens mål er bl.a. 10.000 flere indvandrere og efterkommere i arbejde inden år 2020.
• Der skal saneres i regler, puljer og projekter og ske en bedre koordinering. Regeringen vil lancere et nationalt integrationsparameter, der løbende viser udviklingen i beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab.
• Fattigdom: De lave sociale ydelser skal afskaffes: starthjælp, timeregel og kontanthjælpsloft.

Permanent opholdtilladelse:
o Reglerne skal fremme integration. Der skal indføres en ”opholdstrappemodel”. Kravene skal motivere til integration i stedet for at opstille barrierer
o Det nuværende pointsystem for tidsubegrænset ophold skal afskaffes
o Tidsubegrænset ophold skal kunne opnås efter 5 års ophold
o Krav:
 Ansøger har haft 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for seneste 5 år
 Uddannelse sidestilles med fuldtidsbeskæftigelse
 Deltidsjob i 5 år vil indfri beskæftigelseskravet
 Kravet om danskprøve ændres til eksamen svarende til Dansk 1 (nugældende danskkrav siger Dansk 2)
 Medborgerskabsprøven afskaffes
 Udlændinge med flygtningestatus skal kunne opnå dispensation fra de generelle regler efter 8 års ophold (dog ikke kriminalitetskravene)
Statsborgerskab:
o Reglerne skal bruges aktivt til at fremme integration
o Kravene skal være høje, men ikke ekskludere folk uden høj uddannelse, og prøvekrav skal ikke være højere end hvad mange danskere kan . Men vægt på ikke begået kriminalitet.
o Retssikkerheden skal styrkes ved, at kravene ved naturalisation vedtages ved lov frem for skiftende politiske aftaler
o Dobbelt statsborgerskab skal være muligt
o Unge der er født og opvokset i Danmark og består folkeskolens afgangsprøve med karaktergennemsnit på 2 skal automatisk tilbydes dansk statsborgerskab. Unge der er født og opvokset i Danmark skal uanset bestået folkeskoleeksamen tilbydes statsborgerskab som 18-årige, med mindre de har begået alvorlig kriminalitet.

Kravene til at opnå statsborgerskab:
 Bestået Dansk 2 (nugældende regler siger Dansk 3)
 Bestået statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af hverdagsliv og aktivt politisk liv i et moderne samfund
 Ansøger skal have været  selvforsørgende inden for 2½ år af de sidste 5 år
 Øvrige nugældende krav, herunder krav om at holde sig ude af kriminalitet, tro- og love erklæring, opholdskrav, gæld til det offentlige mv. fastholdes
 PTSD skal igen være selvstændig dispensationsmulighed fra de generelle krav

• Udsatte boligområder:
o Helhedsorienteret indsats med bl.a. reduktion af antallet af udsatte boligområder, styrket boligsocialt arbejde og arbejde med elevsammensætningen i skolerne

• ”Opgør med samfundsnedbrydende adfærd”:
o Herunder bl.a.
 styrket indsats over for kriminalitet i udsatte boligområder
 indsats i forhold til æresrelaterede konflikter
 kortlægning af aktuelle udfordringer med ekstremisme og antidemokratiske grupperinger
 indsats mod parallelle retsopfattelser i religiøse miljøer

Andre relevante punkter i regeringsgrundlaget
 Frivilligt arbejde: Regeringen påskønner frivilligt arbejder og tilkendegiver, at et velfungerende velfærdssamfund kræver en stærk og engageret frivillig sektor. Regeringen vil arbejde for at begrænse snærende bånd og unødigt bureaukrati for frivilligt arbejde (”det skal være lettere at være frivillig”).
 Der skal igen være valgret til kommunalvalg efter 3 års ophold (nugældende regler siger efter 4 år)
 Modermålsundervisningen skal styrkes
 Indsatsen mod diskrimination skal styrkes bl.a. gennem oprettelse af en national antidiskriminationsenhed
 Regeringen vil sikre høj lovkvalitet gennem bl.a. rimelige høringsfrister for lovforslag og offentlige høringer
 Arbejdsmarkedspolitik: Regeringen lægger op til en styrket aktiv arbejdsmarkedspolitik, herunder bl.a. fremrykning af aktivering for de arbejdsmarkedsparate, bedre hjælp til at løse de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtageres problemer, ændrede refusionsregler, flere frihedsgrader i beskæftigelsesindsatsen m.v. Regeringen vil i højere grad måle på resultater frem for processer. Regeringen vil gå i dialog med relevante parter om organisering af beskæftigelsesindsatsen.
 Psykiatri-området: Skal prioriteres bl.a. gennem udrednings- og behandlingsgaranti, styrkede tilbud til mennesker med psykiske sygdomme som angst og depression m.m.
 Socialpolitikken: Ud over afskaffelse af de såkaldte fattigdomsydelser ønsker regeringen at gøre op med negative sanktioner og med bureaukrati. Der skal gennemføres en reform af kontanthjælp, førtidspension og fleksjob samt den særlige indsats over for borgere, der befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Varighedsbegrænsningen på sygedagpenge skal ophæves. Der skal nedsættes et ekspertudvalg, der skal udarbejde forslag til en officiel fattigdomsgrænse.

Ministerområder –ressortfordeling
Det fremgår af den kongelige forordning, at der sker en række ressortændringer:
 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration nedlægges
 Sager vedrørende udlændingeområdet, herunder sager om asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsret overføres til Justitsministeriet
 Ressortansvaret for sager vedrørende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder introduktionsprogrammet samt sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder green card, au pair, jobkort, studietilladelser m.v. overføres til Beskæftigelsesministeriet
 Betegnelsen for Socialministeriet ændres til Social- og Integrationsministeriet, og dette ministerium får overført følgende: Familiestyrelsen; fra Beskæftigelsesministeriet ydelser til personer der permanent er uden for arbejdsmarkedet (bortset fra efterløn) samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt enkeltydelser efter aktivloven; fra Integrationsministeriet sager vedrørende integrationspolitik, forebyggelse af radikalisering og integrationsanalyser
 Det hidtidige Undervisningsministerium omdannes til Ministerium for Børn og Undervisning, således at dette ministerium fra Social- og Integrationsministeriet får dag-, fritids- og klubtilbud og fra Integrationsministeriet får danskundervisning som andetsprog.
 Det fremgår umiddelbart ikke klart om integrationsloven som sådan kommer til at høre under Beskæftigelsesministeriet eller Social- og Integrationsministeriet, men ud fra ordlyden er det mest sandsynligt at loven hører under beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesministeriet må også formodes at beholde den løbende kontanthjælp og revalidering.

Hvad står der ikke noget om?
 Der er ingen tilkendegivelse vedrørende den forringelse af flygtninges folkepension, som blev gennemført i 2010/11 (optjeningsprincip)
 Der er ingen tilkendegivelse vedrørende flygtninge og det nye optjeningsprincip på børnefamilieydelse og børnetilskud
 Der er ingen tilkendegivelse vedrørende tolkegebyr

 

leif randeris

kontorleder


 

Commonly, Swiss generated wristwatches usually Swiss replica Breitling watches a ton added high priced compared to most of these designed with Japan. The leading purpose is usually the point that, there're definitely sturdy significance people most likely can certainly don these individuals for ages with finish off. Will it be almost any great shock of which a number of people work with such a wristwatches seeing cheap replica Hublot watches uk? The typical in addition to true Swiss generated check out may be a style of location symbolic representation. To this particular finish off, you can use a lot of these reproductions in existence out there into the marketplace which often have the definitely very same glimpse seeing that replica Hublot Big Bang watches. Later, individuals who may't take care of to afford IWC replica watches sale can be succesful to buy a check out of which appears like this Swiss generated wristwatches all the same for a cheaper importance. This negative aspect is IWC replica watches online most of these wristwatches glimpse special although they never could come to be seeing that sturdy because originals.

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk