Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Nye og overadministrerede meget strammere visa-regler og praksis i DK fra 27 februar 2017

Århus. Indrykket den 14. august 2018 af leif randeris

 
01.02.2017 og opdateret 15.06.2018

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg ændrer visaregler og speciel praksis, så ægtefæller, egne børn og forældre ikke kan modtage visa til Danmark.

Kærester, forlovede, venner har oftest ingen muligheder for at modtage et visa til sorte Danmark.

Indvandrerrådgivningen er meget kritisk, da den praksis Udlændinge- og Integrationsministeriet har anlagt for landegruppe 3 og 4, er at man har instrureret de danske ambassader om, at den inviterede skal have 350 kr pr. inviteret dag på sin bankkonto. Det vil være 10.500 kr. pr mdr. 31.500 kr. for 3.mdr. Det vil være en enorm og umulig pengebeløb for en borger i et 3. verdensland - ja - selv for borgere i Danmark.

Danmark bliver et lukket land, Danmark er et sort land nu med regeringen og flertallet i Folketinget. Meget få kommer nu ind i Danmark på visa, endnu færre gennem familiesammenføring efter 1 jul 2018.

 

Visumpligtige lande og regioner er inddelt i 5 hovedgrupper pr. 27 februar 2017. Hovedgrupperne er fastlagt på baggrund af en generel vurdering af risikoen for, at udlændinge fra de oplistede lande ikke har til hensigt at forlade Danmark og de øvrige Schengen lande inden visummets udløb. Desuden vil danske ambassader i højere grad vurdere, om der skal gives afslag på visa. Udlændingestyrelsen bliver første anke instans, Udlændingenævnet er næste og sidste ankemulighed.

Man kan som udgangspunkt tage landenes placering i grupperne - 

I hovedgruppe 1 vil man som udgangspunkt altid modtage et ansøgt visa.

I hovedgruppe 2 og 3 vil man også som udgangspunkt modtage et visa men med stor dokumentation i hovedgruppe 3, specielt for ikke nær familie.

I hovedgruppe 4 vil det være overordentlig vanskeligt at modtage et visa, selv for ægtefæller, egne børn, fader og moder. Ikke nær familie eller venner vil sikkert ikke modtage et visa. Der skal overordentlig stor dokumentation til, mange afslag vil lyde på, at Danmark har en formodning om, at den inviterede ikke for forlade Danmark og EU, når visa udløber.

I hovedgruppe (asyllandegruppen) 5 vil man som udgangspunkt ikke modtage et visa, er Indvandrerrådgivningens opfattelse. Vi er også af den opfattelse, at det er en mærkbar stramning, den danske regering har foretaget af visa-reglerne – Schengen aftalen- uden om EU. Udlændingestyrelsen påstår hårdnakket, at alle ansøgninger om visa i denne hovedgruppe 5 har en mulighed for at modtage visa. Man vil hverken på deres informationside www.NyiDanmark.dk skrive virkeligheden, eller fra Udlændingestyrelsens telefonsluse, at det er muligvis  kun er inviterede personer, der indenfor de sidste par år har været i Danmark 1 eller 2 gange og igen er udrejst af Danmark, der muligvis vil kunne modtage visa. Kryptisk, ja ussel strudsteknik.

Alle andre vil modtage et afslag er Indvandrerådgivningens opfattelse gennem den visa praksis Udlændingeministeriet og Udlændingestyrelsen har etableret gennem de sidste 3 til 5 år.

Der er en sørgelig mulighed, at personer, der kommer fra lande i hovedgruppe 5 (asylgruppen), kun og måske ved dødsfald i Danmark og eller ægtefælle/børn/far/mor på terminalstadie af sygdom, kan modtage et visa, hvis der en korrekt dokumentation. Og det er der jo ingen, der ønsker en sådan situation.

Tilføjelse den 04.06.2018 - ra lovforslaget  om reform af udlændingelovgivningen:

 
For visumansøgere, der tilhører landene i hovedgruppe 5
(for tiden Afghanistan, Eritrea, Irak, Pakistan, Somalia og
Syrien), hvis statsborgere vurderes at udgøre en særligt høj
risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schen-
genlande, og hvortil der kan være udsendelsesvanskelighe-
der, gives derimod som udgangspunkt kun visum i ekstraor-
dinære situationer, f.eks. i tilfælde af et herboende nærtstå-
ende familiemedlems livstruende sygdom eller dødsfald, og
der gives således som udgangspunkt afslag på visum, uanset
at formålet er besøg hos en herboende ægtefælle eller fast
samlever.

Det er en skrækkelig forvaltningsmåde, der kun skyldes at Udlændingeminister Inger Støjberg har foretaget disse ændringer administrativt og IKKE med en lovændring. Der forsøges altså at dække over en forvaltningsmæssig fejlagtig administration, der er i strid med forvaltningsloven og er temmelig uetisk.

 

 

Så kan man spørge om bevæggrundene til denne administrative ændring?  Det er helt i tråd med den borgelige regerings og dens støtte Dansk Folkeparti stramninger på udlændinge- og asylområdet, man vil simpelthen ikke have at personer, der kommer på visa til Danmark, har muligheden for at ansøge om asyl. Det kan være forståligt nok, men den virkelige konsekvens er, at rigtig mange ægtefæller, børn, forældre, søskende m.v. ikke vil modtage et visa, da det er første gang de ansøger om visa. Udlændingeminister Inger Støjberg glemmer, at for de lande, der er i "asyl" hovedgruppe 5, skal der rejses meget meget langt for at ansøge om visa. Nogle skal endda gennem krigsområder. Det er en lusket, usmagelig og temmelig sikker forvaltningsmæssig ulovlig administration måde.

Udlændingeminister Inger Støjberg og Udlændingestyrelsen udviser   ringeagt for borgeren

 

Den Danske stat skal forsat opretholde kravet om en dokumenteret betalt incoming Insurance/hebredsforsikring til ansøgningen om visa.  Se vor www.Visum-invitation.dk eller www.Incoming-Insurance-visa.dk    

     

Hovedgruppe 1 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en meget begrænset risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande.Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 1 med henblik på turist- og privatbesøg, forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg.

Angola,  Lesotho,  Bahrain, Madagaskar, Belize,  Maldiverne, Bhutan, Mozambique, Bolivia, Namibia, Botswana,  Nauru, Cambodja,  Oman, Comorerne,  Papua New Guinea, Den Dominikanske Republik, Qatar, Den Dem. Folkerepublik Korea, Sao Tomé & Principe, Dominica , Saudi Arabien, Ecuador, Surinam, Fiji, Swaziland, Gabon,  Sydafrika, Guyana, Tadsjikistan, Indonesien, Taiwani, Jamaica, Tanzania, Kapverdiske Øer, Turkmenistan, Kina  og  Ækvatorial Guinea og Laos

 

Hovedgruppe 2 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en vis risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande. hos en herboende vært samt til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg. Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 2 med henblik på privatbesøg

Benin, Kasakhstan, Bosnien-Hercegovinaii), Kirgisistan, Burkina Faso, Liberia, Congo (Brazzaville), Makedonien (FYROM)iii), Cuba, Malawi, Den Centralafrikanske Republik, Mauretanien, Djibouti, Moldova(iv), Guinea, Mongoliet, Guinea-Bissau,  Montenegro(v), Haiti, Nepal, Niger, Usbekistan, Serbien(vi), Zambia, Tchad, Zimbabwe, Thailand og Togo.

 

Hovedgruppe 3 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en væsentlig risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande. Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 3 med henblik på privatbesøg hos relativt nære familiemedlemmer samt til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg. Som er relativt nære familiemedlemmer anses ægtefæller/faste samlevere, kærester/forlovede, børn uanset alder og disses eventuelt medfølgende ægtefæller, forældre og disses eventuelt medfølgende ægtefæller, søskende og disses eventuelt medfølgende ægtefæller samt mindreårige niecer/nevøer/børnebørn. Endvidere omfattes nære bekendte til tidligere danske udstationerede, mindreårige sponsorbørn og ansøgere, der skal ledsage et ældre svagt familiemedlem..

Armenien, Aserbajdsjan, Jordan, Kenya, Burma (Myanmar), Kuwait, Burundi, Marokko, Cameroun, Rusland, Egypten, Rwanda, Elfenbenskysten, Sierra Leone, Filippinerne, Sri Lanka, Georgien, Tyrkiet, Ghana, Uganda, Hviderusland (Belarus), Ukraine, Indien og Vietnam.

Hovedgruppe 4 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en høj grad af risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande. Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 4 med henblik på privatbesøg hos de nærmeste familiemedlemmer samt til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg. Som nærmeste familiemedlemmer anses ægtefæller/faste samlevere, mindreårige børn og forældre.

Algeriet, Mali, Bangladesh, Nigeria, Den Dem. Republik Congo, Statsløse palæstinensere(vii), Etiopien, Senegal, Gambia, Sudan, Iran, Syd-Sudan, Kosovo, Tunesien, Libanon, Yemen og Libyen.

 

Hovedgruppe 5 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere vurderes at udgøre en særligt høj risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande, og hvortil der kan være udsendelsesvanskeligheder Der meddeles som udgangspunkt kun replica tudor watches visum til statsborgere i hovedgruppe 5 i ekstraordinære situationer, f.eks. i tilfælde af et herboende nært familiemedlems livstruende sygdom eller dødsfald. Der meddeles som udgangspunkt ikke visum til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg.

Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Somalia, Irak og Syrien.

 

Du kan se Udlændigeministeriet noget krytiske nyhed www.Nyidanmark.dk se under nyheder - 1 marts 2017 -https://www.nyidanmark.dk/da/Nyheder/2017/11/%C3%86ndring-af-visumreglerne-og-ny-vejledning-om-behandling-af-visumans%C3%B8gninger 

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk